bvring /bə³¹riŋ⁵⁵/ vi 不及物动 be old; elderly (person or animal) 老(人或动物) | (First Township) bvreung /bə³¹rɯŋ⁵⁵/

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注