raqsheu /rɑʔ⁵⁵ɕɯ³¹/ v have; possess 拥有 | nga chvmmra vni gyoq, nagoq ti gyoq (raqshing). I have two kids and one baby. 我有两个小孩子, 一个娃娃.

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注