lvm /ləm⁵⁵/ v dry in the sun | nga gyoq lvm pvngwang. I'm going to dry the clothing. 我要晒衣服. | lam we lie in the sun (我们) 晒

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注