pvn /pən⁵⁵/ v be useful 对(人)有用 | vng tvng sheu mvpvn. He's not useful to me at all. 他(对我)什么用处也没有.

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注