dvm /dəm⁵⁵/ prt 助词 inchoative (be about to) 将要 | (四乡)Mvningwang Bvngpot le di dvm e ra, na vtei wa dvm? When you go to Bapo next year, what will you do? 明年去巴坡你要怎么办? | (四乡)lambroq me neu ngaq dvm svlon. His friends are encouraging him to drink. 他的朋友劝他喝. | Fourth Township. 四乡话.

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注