chideut /tɕi³¹dɯt⁵⁵/ n water rat 水鼠 | ngang do chideut lang. The water rat is swimming in the water. 水里有水鼠在游. |

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注