vlusheu /ə³¹lu⁵⁵ɕɯ³¹/ v harvest 获得 | (一乡)deyeungwang vngza beubeu maqvlusheu. This year we didn't harvest much food. 今年粮食没有获得多少. > vlu

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注