loq /lɔʔ⁵⁵/ vi 不及物动 1return 返回 | vng loq di. He went back there. 他回去了. | vng loq ra. He came back (here). 他回来了. 2marry (a man) 嫁(给) | (四乡)na vng jvng nvloq. You go marry him. 你嫁给他.

svloq vt 及物动 make return 使回

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注