na e /nɑ⁵⁵ ɛ³¹/ prt 助词 maybe; probably 推测语气词(或许) | (nvm) zaq pvng na e. I think it's about to rain. 可能要下雨了. | e na e. Maybe so. 可能是. | vtvng ka greung na e? What kinds of things do you think he will say? 他会说些什么? | vng nvm mi shaq na e. He'll definitely get wet. 一定要淋湿了. | Fourth Township. 四乡话.

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注