lvn /lən⁵⁵/ v 1call 叫;称呼 | vng mi nvlan vngbreung. He gave me the name. 他给我起名字. 2assume; believe 以为;认为 | vng ewa geuq be nvmvlvng. I don't think he would say that. 我认为他不会怎么说. | tvpang mvlvn look down on; despise 看不起;看不惯

lvnsheu vi 不及物动 be named 叫(名字)

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注