kyong /cɔŋ⁵³/ 1v hang | sha kyong hang strips of meat 挂肉 2nclf 名量 long strip (一)串(肉) | sha ti kyong one (long rectangular) strip of meat 一串肉

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注