vhrap /ə³¹xrɑp⁵⁵/ vi 不及物动 hang (of clothing); be hung up (衣物)挂着 na gyoq tvngchon do vhrap. Your clothing is hanging on the porch. 你的衣服挂在走廊上. > hrap

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注