vkuaq /ə³¹kʷɑʔ⁵⁵/ vi 不及物动 be sunken; concave; scooped out 凹下 etsheu vkuaq dimple (while laughing) (脸颊, 下巴的) 笑时露出的酒窝 > kuaq

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注